top of page

תקנון ותנאי שימוש באתר מר באן בורגר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של מר באן בורגר (להלן: "החברה"). השימוש באתר כפוף לתקנון זה. המשתמשים באתר מתבקשים לקרוא אותו בקפידה, שכן הגלישה באתר, כמו גם הגישה אל הפעילויות ו/או מועדון הלקוחות ו/או המוצרים המוצעים בו, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה להלן. מי שאינו מסכים לתנאים אלה, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.


1. כללי
1.1. האתר נועד לאפשר למשתמש לקבל מידע אודות מגוון הפעילויות אשר מקיימת החברה, לרבות מסעדה, אירועים וכו' לבחון את הפעילויות המוצעות, להירשם למועדון הלקוחות של החברה ושימושים נוספים כפי שיפורטו ויעודכנו באתר מדי פעם, בהתאם לשקול דעתה הבלעדי של החברה.  
1.2. החברה שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. בהתאם לכך, יש לעיין בתנאי תקנון זה בכל כניסה מחודשת לאתר.
1.3. האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם (as is) וככל שיהיו זמינים (as available). למשתמש לא תהא כל טענה, תביעה ו/או דרישה לחברה ו/או למי מטעמה בקשר עם האתר, לרבות בנוגע לתכונותיו, יכולותיו, תכניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו של המשתמש.
1.4. המידע באתר מועבר באמצעים אלקטרוניים ולכן יכול ויהיו בו שגיאות, אי דיוקים וליקויים מסוגים שונים ואחרים. כמו כן, על אף מאמצי החברה להציג באתר מידע נכון ומדויק,  על המשתמש לקחת בחשבון כי ייתכן שהמידע המוצג בו אינו שלם ו/או אינו מעודכן ו/או חסר ו/או כי נפלו באתר טעויות שונות. אשר על כן, החובה לוודא את נכונות המידע מוטלת על המשתמש ועליו בלבד. המשתמש יודע ומסכים לכך שאין להסתמך על הפרטים המוצגים באתר וכי הוא מנוע מלהעלות כל טענה כנגד החברה ו/או מי מטעמה בכל עניין הנוגע לאתר ו/או מהשימוש בו.
1.5. השימוש בלשון זכר בתקנון זה הינו למען הנוחות בלבד ולמען הסר ספק יובהר כי הוראותיו מתייחסות לנשים ולגברים כאחד.
1.6. הכותרות בתקנון הן לצורכי נוחות בלבד ואין להתחשב בהן בעת פירוש הוראותיו.

2. כללי השימוש באתר
2.1. בכפוף למגבלות המפורטות בתקנון זה, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים. החברה אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותי האתר.
2.2. השימוש באתר על ידי קטינים מתחת לגיל 18 מוגבל להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. החברה ממליצה להורים, אפוטרופסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לקטינים להשתמש באינטרנט, להדריך את הקטינים לגבי גלישה בטוחה. לחברה אין יכולת לאמת את גילאי המשתמשים באתר והיא אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.
2.3. המשתמש מתחייב להשתמש באתר בתום לב, בדרך מקובלת ובהתאם להוראות כל דין ותקנון זה. מבלי לגרוע מכלליות האמור, המשתמש מתחייב כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי או מסחרי באתר ו/או בשירותים המוצעים בו. כן מתחייב המשתמש כי הוא לא יעלה כל תוכנה ו/או קוד מחשב ו/או וירוסים ו/או סוסים טרויאנים ו/או כל תוכנה או יישום מחשב אחר אשר עלול להשפיע על תפקוד האתר.
2.4. המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש פרטי של המשתמש ולא למטרות מסחריות או סיטונאיות כלשהן. החברה רשאית למנוע ממשתמשים את ההשתתפות באיזה מהמכירות ו/או הפעילויות ו/או השירותים באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתה הסביר, בכפוף לכל דין וזאת מבלי צורך לנמק החלטתה או להודיע על כך מראש.
2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות שלא לאפשר העלאת תכנים או להסיר מידע או תוכן מהאתר על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי לתת הודעה על כך מראש. למשתמש לא תהיה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה בשל פעולה כאמור. החברה לא תיטול אחריות על כל נזק אשר עלול להיגרם עקב העלאת מידע או תוכן על ידי משתמש בניגוד לאמור לעיל. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, החברה תוכל להגביל את גישת המשתמשים לאתר או חלקים ממנו, מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.
2.6. המשתמש מסכים לשפות ולפצות את החברה בגין כל נזק ו/או הוצאה שייגרמו לחברה בקשר לתביעה ו/או לדרישה הנובעת מהפרת תנאי התקנון.


3. קניין רוחני
3.1. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הם של החברה בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמתה של החברה, בכתב ומראש.
3.2. סימני המסחר באתר הם קניינה של החברה בלבד. ככל ובמידה שפורסמו סימני מסחר מטעמם של מפרסמים באתר, הרי שאלה קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם של החברה ו/או המפרסמים, לפי העניין, בכתב ומראש.
3.3. אין להעתיק ו/או לפרסם כל חלק מהאתר ו/או דפי האינטרנט ללא הסכמה מפורשת מראש ובכתב של החברה.
3.4. אין באמור לעיל כדי להטיל על החברה אחריות או חבות כלשהי כלפי המשתמש בקשר עם כל דבר או עניין הנוגע בשימוש באתר.


4.  שימוש בפרטי המשתמש
4.1. במסגרת הרישום יתבקש המשתמש למסור פרטים שונים, הכוללים את שמו המלא, טלפון וכתובת הדואר האלקטרוני שברשותו. על המשתמש למלא את כל הפרטים הנדרשים, ולמסור לחברה פרטים נכונים ומדויקים.
4.2. עם מסירת הפרטים הנ"ל, מביע המשתמש את הסכמתו לקבל באמצעות הדואר האלקטרוני ו/או באמצעות משלוח הודעות SMS עדכונים והודעות, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או שיווקיים.
4.3. משתמש שנרשם באתר נותן בזאת את הסכמתו להכללתו במאגרי המידע שמנהלת החברה בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.
4.4. משתמש אשר לא יהיה מעוניין לקבל עדכונים והודעות מטעם החברה, יוכל להסיר עצמו מרשימת התפוצה בכל עת, בדרך הנקובה בגוף ההודעה.

5. התחייבויות המשתמש
5.1. המשתמש מתחייב להשתמש בשירותי האתר בתום לב ובהתאם להוראות תנאי תקנון זה. עצם הכניסה והשימוש באתר ופעילות המשתמש מעידים, בין היתר, על הסכמת המשתמש ולהתחייבותו לפעול או להימנע מלפעול כדלקמן:
5.1.1. עם הכניסה לאתר המשתמש מסכים לכל האמור בהוראות תקנון זה.
5.1.2.  המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ או לפרסם מידע או כל חומר אחר העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת.
5.1.3. המשתמש מתחייב שלא להעלות לשלוף, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר העלול להגביל ו/או למנוע מאחרים את השימוש באתר.
5.1.4. המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ, לפרסם, לשלוף או לשדר מידע או חומר אחר הכולל וירוס או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות המחשב שברשות משתמשי האתר.
5.1.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא ללא הרשאה מפורשת מראש ובכתב מטעם החברה.
5.1.6. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע. הזכות לעשות שימוש במידע נתונה לשימושו האישי והפרטי בלבד של המשתמש. אין לעשות כל שימוש מסחרי במידע ו/או למטרות רווח כלשהן.
5.1.7. המשתמש מתחייב שלא להעלות תוכנות ו/או יישומים כלשהם העשויים להזיק לאתר וגולשיו.
5.1.8. המשתמש מתחייב שלא להעלות, להפיץ, לשדר או לפרסם מידע או חומר אחר העלול  להמריץ, לשדל, לעודד או לסייע לאחר לבצע מעשה האסור על פי חוק.
5.2. ידוע למשתמש והוא מסכים לכך שבמקרים בהם החברה תחשוש כי השימוש של המשתמש באתר אינו מתיישב עם הוראות הסכם זה ו/או כל הוראות שבדין, תהא החברה ראשית להתחקות אחר השימוש של המשתמש באתר, למנוע מהמשתמש גישה לאתר, וכן לבצע כל פעולה אחרת אשר החברה תמצא לנכון בכדי להגן על זכויותיה וזאת בנוסף ליתר זכויותיה של חברה על פי דין ותקנון זה. 


6. אבטחת מידע והגנת הפרטיות
התנאים הנוגעים לאבטחת מידע והגנת הפרטיות מפורטים במדיניות הפרטיות של האתר. בשימוש באתר, הנך מאשר כי קראת את מדיניות הפרטיות והסכמת לתנאיה.


7. הסכמה כוללת

תנאי תקנון ומדיניות הפרטיות ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין החברה ביחס לשימוש באתר ובשירותים הכלולים בו והם גוברים על כל מצב, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין החברה.

8. שמירת תוקף
במידה וסעיף מסוים מתקנון זה ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מכל סיבה שהיא, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא יפגע.


9. ויתור
9.1. בשום מקרה לא יראו בכך שהחברה לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי התקנון כויתור על זכות מזכויותיה.
9.2. אף זכות של החברה אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה.
9.3. סטייה מתנאי התקנון על ידי החברה במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד.


10. סמכות שיפוט
על השימוש באתר יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מתקנון זה או מהאתר הינו בית המשפט המוסמך באזור הצפון. יובהר כי הדין החל ומקום השיפוט כאמור לעיל חל גם על משתמש שאינו תושב ו/או אזרח ישראל, ובשום מקרה לא תשמע טענה לפיה ישראל אינה פורום נאות ו/או כי יש להחיל על כל התקשרות שהיא הקשורה לאתר דין זר.

11.  יצירת קשר
לשאלות ולבירורים במהלך השימוש באתר, ניתן לפנות אל שרות התמיכה של האתר באמצעות טופס "צור קשר" המופיע באתר.

bottom of page